Gündem

TBMMden koronavirüsle mücadele kapsamında düzenleme

Dünyada birçok ülkeye yayılarak binlerce insanın ölümüneolan koronavirüs, ekonomiyi deyönde etkiledi.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üretim ve tüketim  düşüş yaşadı.

ESNAF VE SANAYİCİNİN İSTEKLERİ

İnsanların virüs nedeniyle evde kalmasının ardından esnaf ve sanayicilerden çek talebi geldi.

Nakit akışının durduğunu söyleyen esnaf ve sanayiciler; çeklerin çek yasağı kapsamında değerlendirilmemesi, çekler ile ilgili cezai şartların uygulanmaması, bu çeklerin yazdırılmaması,  icrai durumların önüne geçilmesi, bankalardalisteye düşüşün engellenmesini istedi.

MECLİS’TE YENİ DÜZENLEMELER

Hükümet,  koronavirüsünetkilerinin bertaraf edilmesine katkı sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek amacıyla finansmana erişimin kolaylaştırılması için yeni düzenlemeler yaptı.

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’da değişikliğe gidildi.

Buna göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020’den önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara,veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020’ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

KREDİ YAPILANDIRMASI

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarınkredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezaidoğurmayacak.

ÇEK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Çek Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, 24 Mart 2020’ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların, cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak.

Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek.

Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

İLK KEZ ÖDEMEZSE

Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilködemediği takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek.

Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

Hükmün infazının durdurulması halinde cezayaaşımı işlemeyecek. İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre adlitedbirine karar verilebilecek.

Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkili olacak. Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecek.

Verilecek kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilecek. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanunu’nca belirlenen itiraz usulü uygulanacak.

Madde hükümleri, her bir suç için ancak biruygulanabilecek.

TURİZM SEKTÖRÜ

Koronavirüs salgınının turizm sektörüneetkilerinin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler çerçevesinde de düzenleme yapıldı.

6 AYLIK ERTELEME

Buna göre, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle, kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarınaarazisi tahsis edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemdeedilmesi gereken kira,izin,tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma,yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemdeedilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenecek. Bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veyauygulanmadanedilecek.

KİRA ÖDENMEZSE TALİYE TALEBİ OLMAYACAK

1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Söz konusu bu hüküm 1 Mart 2020’den itibaren uygulanacak.

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İşsizlik Sigortası Kanunu’na ekleme yapılarak, 30 Haziran 2020’ye kadar geçerli olmak üzere, Kovid-19 kaynaklı zorlayıcıgerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğinekazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortasıetme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki60 gün hizmet akdine tabi olanlardanüç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzereişsizlik ödeneğisahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecek. Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecek. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak. Bu konudaki başvuru tarihini, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020’ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

İşçilerin ücret kaybının ve işletmelerin işgücü kaybının enindirilmesi ile işletmelerin değişen şartlara ve olağanüstü durumlarayeteneğinin artırılması amacıyla, telafi çalışması süresi iki aydan dört aya çıkarılacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖNE ALINDI

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılarak, Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan 1000 liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihi, herhangi bir nedenle öne çekilmesine karar verilmesi halinde olası mağduriyetlerin giderilmesi için, “bayramın içinde bulunduğu ayda” olacak şekilde yeniden düzenlendi.

GSS ÖDEME ZORUNLULUĞU

Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan; “kısmi süreli çalışanlar”, “puantaj usulü çalışanlar” ve “ev hizmetlerinde çalışanlar”ıngünlerine aitsağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırılıyor. Ev hizmetlerinde çalışanlarıngünleri için sigortalının bakmakla yükümlüsü olduğunu düzenleyen hüküm işlevsiz olacağı için de kaldırılıyor.

SINIR 8 GÜNE İNDİRİLDİ

Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek adınasürelerini 30 güne tamamlamak için ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışmaları gereken kişilerin süresi 8 güne indiriliyor. Ay içerisinde 20 günlük çalışma süresi 8 güne indirilen ve daha öncegünlerine aitsağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda olanlardan, ay içerisinde 9 günden 20 güne kadar çalışanların bu yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor. Bu sayedegünlerine aitsağlık sigortası primleri kendilerince ödenen kısmi süreli çalışan sayısını azaltmak ve kısmi süreli çalışmayı teşvik ederek bu kapsamda istihdam edilen kişi sayısının artırılması amaçlanıyor. Ayrıcahizmetlerinde çalışan kişiler halihazırda ay içerisinde 10 gündençalıştığı için bu kişileringünlerine aitsağlık sigortası primi ödeme zorunlulukları kaldırılıyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 1500 LİRA

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığıemeklilere vesahiplerine dosya bazında 1000 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 1500 liraya yükseltildi.

KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’na göre 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021’e ertelendi.

İMAR KANUNU

İmar Kanunu’na göre aykırılığaalanın, üzerinde bulunduğu arsa veya arazinin metrekaresinin büyük olduğu hallerde verilen cezalar; eylem-ceza dengesineolarak, arsa/arazi büyüklüğü yerine, aykırılığayapının büyüklüğüalınacak. İmar mevzuatına aykırı yapı yapanın bir ay içerisinde aykırılığı gidermesi halinde verilenceza kaldırılacak,mevzuatına aykırı yapılar, ilgilisi tarafından yıkılacak.

İmar Kanunu’nun 42. maddesinde belirtilen “aykırılığaalanlar” için uygulanan idaricezaları belirlenen usul uyarınca hesaplanan tutarlardaedilecek. Bu madddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen idaricezalarına ilişkin yapılan ödemelerden, hesaplanan tutardantahsil edilmiş olanları 1 Haziran 2020’ye kadar ilgilisi tarafından talep edilmesi halinde talep tarihinden itibaren bir ay içinde iade edilecek.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işveren sendikalarına üye işletmelerin değişen ekonomik şartlara ve zorlayıcı sebeplere bağlı durumlara, uyumlarına destek olunmacı amacıyla işçilerinin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarıldı.

ADLİ  KONULARA İLİŞKİN SÜRELER

Yeni tip koronavirüsün Türkiye’de görülmesi sebebiyle yargı alanındakikayıplarının önlenmesi amacıyla düzenlemler yapıldı. Buna göre, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri,düşürücü süreler veidari başvuru süreleri deolmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamdatarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu.

Yine İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamdaveya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri,ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacak. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere biruzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecek.

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler, Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler kapsam dışında olacak.

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamındaki icra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarakedilen satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecek. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak veiçin ücret alınmayacak. Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecek. Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecek. İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması içinolan diğer tedbirler alınacak.

Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi deolmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili başkanlar kurulu, ilkadli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölgemahkemeleri bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulu,hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı belirleyecek.

 

 

Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri